Iskolánkról

Az iskola az a hely, ahol a jövő a kifürkészhetetlen lehetőségekről szól...

Iskolánkban a világgal szembeni empátiára, életigenlésre neveljük diákjainkat. Egymás tiszteletére, elfogadására, egy közösségben való létezés élményére építjük pedagógiai mindennapjainkat. Alternatívákat kínálunk és kinyitjuk a világot tanítványaink előtt, hogy ők tölthessék azt meg saját álmaikkal. Szavainkkal és tetteinkkel azt sugározzuk, hogy mindenki értékes és mindenki ugyanannyira fontos.

 

 

Az intézmény
Céljai

Iskolánk pedagógiai hitvallásának (ars pedagogica-jának) megfestéséhez keresve sem találhatnánk jobb kiindulópontot, mint Janusz Korczak, aki  a múlt század legborzasztóbb történelmi tragédiájának kibomlása közepette hirdette a szeretet, az odafordulás, a másik iránti tisztelet pedagógiai elveit, miközben a társadalom legelesettebb, legkiszolgáltatottabb árva gyermekeiben próbált valami parázsnyi bizodalmat gyújtani.

Hitt abban, amiben mi is, hogy nem követelni kell a reánk bízott gyermekektől, hanem mindenek előtt meg kell ismernünk, meg kell szeretnünk és főképp meg kell tanulnunk tisztelni őket.

Mindezek alapján három olyan alappillérre helyezzük pedagógiai munkánkat, amelyek kifejezetten a pedagógiai beszédmódra, gondolkodásmódra jellemzőek és amelyekből egy sor további pedagógiai diszpozíció következik.

  1. Egyenlőség: Az iskola az a hely, ahol mindenki egyenlő. Ez nem valami tényszerű dolog, hanem valami, amit eldöntünk. Az iskolában minden diák egyenlő rangú és jogú fél (nem véletlenül kapják ezt az új rangot ha iskolások lesznek: diák). Az iskola arra az állításra épül, hogy mindenki képes tanulni, és bárki bármit meg tud tanulni.
  2. Szabadság: Sehol nincsen megírva, hogy kiből mi lesz, hova jut, mire lesz képes. Ez semmiből nem vezethető le.
  3. Testvériség: Az iskola éppen azoknak a közössége, akikben alapvetően nincs semmi “közös” (közös érdek, közös érdeklődés, közös vágyak, stb.) A latin com-munus jelentése hiány, űr. Az iskolai közösség lényege nem valami közösnek a megléte, hanem épp annak a hiánya. Annak ellenére vagyunk közösség, hogy bármi közös lenne bennünk (persze nincs kizárva, hogy van). Ez maga a testvériség.

Pedagógiai céljaink, alapelveink

A Wesley-s diák elsősorban egy közösség része: tartozik valahová, ahol figyelnek rá, ahol biztonságban van, ahol törődnek vele és meghallgatják, és mindenek felett ismerik. Tudják róla, hogy van egy kedvenc könyve; hogy valami nyomja a szívét; hogy kik a legjobb barátai; hogy van egy ötlete, amit régóta meg szeretne csinálni. Azt gondolják róla, hogy végtelenül tehetséges, kreatív és színesen gondolkodó, képes meglepetést okozni, érzékenysége megindító. Azt is gondolják róla, hogy a nemzedékeken át cipelt sérelmei mély nyomokat hagytak benne. A Wesley-s diák tudja és érzi, hogy ezen sérülések ápolására, kibeszélésére sok gondot fordítanak – hogy ezekkel nincs és nem hagyják egyedül. A Wesley-s diák nem fél kiállni a véleménye mellett, mert tudja, hogy ő is aktív alakítója az iskola közösségének, de közben azt is tudja, hogy a közösség részeként nem az ő véleménye az egyetlen. 

A Wesley-s tanár – ugyanígy – elsősorban egy közösség része: tartozik valahová, ahol figyelnek rá, szakmailag fejlődhet, kíváncsiak szaktudására, és mindenek felett ismerik. A Wesley-s tanár tudja, hogy az egész munkaközösség támogatja abban, hogy tanuljon, képezze magát annak érdekében, hogy formában maradjon a mindennapi kihívások sűrűjében. A Wesley-s tanár csapatban dolgozik, egy tanuló-tudásmegosztó, konfliktusos-demokratizálódó szervezet része. A Wesley-s tanár ismeri a reá bízott diákokat és engedi, hogy ők minél tovább gyerekek maradhassanak. A Wesley-s tanár folyamatosan szem előtt tartja, hogy a felelősségére bízott gyerekek jelentős része problémás családi környezetből jön, és kisebb-nagyobb mértékben sértett. Így az elfogadásra, a támogató környezet megteremtésére különösen nagy gondot fordít. Azt sugározza diákjai felé, hogy mindannyian fontosak és értékesek. Céljának tekinti, hogy alternatívákat mutasson a gyerekeknek, és olyan szituációkat teremtsen, amikben a gyerekek sikerélményeket szereznek. Wesley-s tanár – tekintve a környezetet, amelyben dolgozik – nemcsak pedagógusként tekint magára, hanem bizonyos mértékig szociális munkásként is; tudatában van annak, hogy a közeg, amelyben tevékenykedik, különleges, ismeri az e közegben szokásosnak számító problémákat, nehézségeket és hajlandó ezekre reflektálni. Magát egy társadalmi ügy résztvevőjeként is értelmezi. A Wesley-s tanár pedagógiai munkáját a társadalmi igazságosság iránti elkötelezettség hatja át.

Intézményünkben jelentős a hátrányos helyzetű, szociális hátrányokkal küzdő tanulók száma.

Pedagógiai programunk része a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű-, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók egyénre szabott, differenciált oktatása, valamint a tehetséggondozás. Iskolánk célja, hogy a hátrányos helyzetű- és lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek behozhassák lemaradásaikat, ugyanakkor a gyorsabban haladók egyéni ütemüknek megfelelően fejlődhessenek.

Az intézmény alaptevékenysége

Általános Iskola

Nevelés-oktatás: 1 -8. évfolyamokon

Felnőttoktatás

1-12. évfolyamokon