BEMUTATKOZÁS

A Budapest X. kerületében (Kőbánya) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a 2007/2008-as tanévtől tartja fenn és működteti a Wesley Máv-Telepi Általános Iskola és Gimnáziumot. Iskolánk – pedagógiai programja szerint – kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el integráló iskolaként. Az iskolai munka kis létszámú osztályokban folyik, az egyéni segít-ségre szoruló gyermekekkel fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok egyénre szabottan foglalkoznak. Szociális asszisztens, pedagógiai asszisztens is támogatja tevékenységünket.

Tanulóink összlétszáma: 116 fő. Jelenleg tanulóink közel 40%-a kerületi lakos, de – országos beiskolázási intézményként egyre nagyobb igény mutatkozik iskolánk iránt.

AZ INTÉZMÉNY CÉLJA:

Iskolánk szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával olyan iskola kíván lenni, ahol minden tanuló megfelel a követelményrendszernek, legyen akár átlagos képességű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási nehézséggel küzdő, emiatt esetleg kudarcra ítélt, akár tehetséges tanuló. Célunk, hogy sikerélményekhez jussanak, s önmagukhoz mérten felállított követelményrendszernek is eredményesen megfeleljenek.

Célunk, hogy minden tanulónknak lehetőséget biztosítsunk képességeik maximális kibontakoztatására, ezáltal boldog, aktív és alkotó felnőttekké váljanak. A minőségi oktatást a kooperatív tanulás/tanítás módszereivel, multikulturális tartalmakkal, projektmódszerrel színesítjük. Élményekben dús mindennapokat és érzelmekben gazdag légkört igyekszünk teremteni, ahol a tanulás alkotó, felfedező jellege megvalósul. A magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek számára iskolánk biztosítja az egészséges lelki fejlődéshez szükséges feltételeket: a pozitív érzelmi és intellektuális élményeket, kapcsolatokat.

Annak érdekében, hogy a gyermek a problémáival és érzelmi konfliktusaival, bizalommal forduljon tanáraihoz, törekszünk a felnőttek s gyermekek közötti barátságos viszony kialakítására.

Pedagógiai céljaink, alapelveink:

Az egyéni képességekhez igazodó, differenciált készségfejlesztést – a korrekciós és terápiás eszközök és eljárások alkalmazását – az oktatás egész folyamatában érvényesítjük. A minőségi oktatást a kooperatív tanulás/tanítás módszereivel színesítjük. Kiemelt szerepet szánunk a tehetséggondozásnak, ennek érdekében szakköröket működtetünk. A testi és lelki egészségre, egészséges életmódra nevelésre, valamint az erkölcsi nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk. Egyházunk fontos nevelési feladatnak tartja a családi életre való nevelés területét.

A tanulás tanítása pedagógiai programunk egyik fő eleme. A tananyag tartalmától függően páros, kiscsoportos, vagy egyéni munkaformákat alkalmazunk.

A multikulturális tartalmak feldolgozása és beépítése a tanítási órák anyagába szintén nevelő – oktatómunkánk szerves részét képezi.

Kiemelt szerepet szánunk az eredményes tanulásnak, valami a tanuló személyiségének, képességeinek, szociokulturális hátterének megismerésére. Egyénre készült fejlesztéseket alkalmazunk.

Intézményünkben jelentős a hátrányos helyzetű, szociális hátrányokkal küzdő tanulók száma. Pedagógiai programunk része a hátrányos helyzetű-, sajátos nevelési igényű-, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók egyénre szabott, differenciált oktatása, valamint a tehetséggondozás. Iskolánk célja, hogy a hátrányos helyzetű- és lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek behozhassák lemaradásaikat, ugyanakkor a gyorsabban hala-dók egyéni ütemüknek megfelelően haladhassanak.