Ökoiskola

Az ökoiskolai munkacsoport tagjai:

Gazdig Róbert  –   földrajz-rajz szakos tanár, az ökoiskolai munkacsoport  vezetője                     
Szabó Tamás  –     igazgatóhelyettes, magyar szakos tanár
Herczku Zsuzsanna  –  felsős munkaközösség-vezető,  testnevelésszakos tanár
Turánné Román Éva Zsuzsanna  –  alsós munkaközösség-vezető, tanító
Koczka Zsuzsanna  –  DÖK  munkáját segítő pedagógus, tanító
Rónai György – Technika és életvitel
Csotó Endréné  – kémia – biológiai szakos tanár
Búzás Csanád  – földrajz – történelem szakos tanár
Mészáros Lajosné – iskolatitkár
Vaszari Katinka – Konyhavezető
Szűcs Károlyné – Takarító
Bulyáki Lászlóné  –  Szülői munkaközösség tagja

Célkitűzéseink

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
 • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • Zöld, virágos környezet-, környezettudatos magatartás kialakítása.

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink

 • A „jeles napokról” (Tolerancia napja, Takarékosság világnapja, Autómentes nap, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi világnap, Madarak és fák napja) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.
 • Rendszeresen látogatjuk a témához kapcsolódó aktuális kiállításokat, rendezvényeket.
 • Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben gyűjtjük a következőket: papír,PET – palack, műanyag kupak. Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.
 • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön.
 • Ősszel és tavasszal Családi napot (egészségnevelési-, állatvédelmi-, nyílt napot) tartunk.
 • Iskolánkban Egészséges életmód és Természet – és Társadalomismereti szakkör működik.
 • Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.

 A fenntarthatósági témahéten (2019. március 18 –  2018. április 22.) való részvételünk célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát.

Folyamatos vagy hosszú távú céljaink

 • ökológiai gondolkodásmód kialakítása, fokozása a diákokban (szülőkben) és a tanárokban;
 • minél több tantárgy tematikájában szerepeljen a fenntarthatósággal kapcsolatos téma;
 • a tanárok bevonása minél szélesebb körben;
 • a témában kiírt pályázatok figyelemmel kísérése;
 • a jövővel való foglalkozás, alternatív jövőképek összehasonlítása – saját felelősség;
 • környezetbarát módszerek és technológiák megismertetése, használata;
 • iskolaépület és udvar minél jobb kihasználása;
 • iskolazöldítési program kiterjesztése, az iskolai környezet még otthonosabbá tétele;
 • energia-, víz- és papírfogyasztás minimalizálása;
 • kapcsolattartás/kapcsolatbővítés a külső cégek dolgozóival (kertészek, takarítók);
 • fűszerkert, gyógynövénykert kialakítása, gondozása
 • megújuló energia hasznosítása,
 • sziklakert kialakítása, fenntartása
 • a már kialakított szelektív hulladékgyűjtés fenntartása, hatékonyságának javítása: szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése az iskola udvarán,
 • a még jelöletlen növények azonosító táblával ellátása,
 • önkéntes munka szervezetté tétele általános iskolai tanulóink körében is.
 • Iskolánk „zöldítése”
 • Folytatva az eddigieket, célunk, hogy a folyosókon és az intézmény közös használatú belsőhelyiségeiben minél több dísznövény legyen. Az iskola anyagi lehetőséginek figyelembe vételével eddig minden évben történt növénybeszerzés.